IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Nikolay Yakovchenko Trokhym Ivanovych Besarab
Valentina Sperantova Yuliya Petrivna
Borislav Brondukov Ivan Besarab
Konstantin Stepankov Kostya Besarab
Antonina Leftiy Polina
Anatoliy Byshovets Vitaliy Besarab
Vasyl Symchych Maksym Besarab
Yunona Yakovchenko Kateryna
Volodymyr Shakalo Vovik
Vladimir Alekseyenko Andriy