IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Nikita Mikhajlovsky
Natalya Popova
Volodymyr Oleksiyenko
Vladimir Eryomin
Anatoli Grachyov
Yuriy Dubrovin
Aleksei Buldakov
Sergei Prokhanov
Viktor Bychkov
Anton Adasinsky
Valery Zakharyev
Nelli Popova