IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Nicholas Tse Young Master Liu Jianmeng
Nick Cheung Chen Yungren/Brad/Lao Ba
Dawei Tong Wen Wen-Qie
Charlene Choi Lady Water Dragon
Huang Yi Lady Fire Dragon
Young Liu Yue Ling-Long
Richard Yuen Tak Jin Buer, King of Jokers
Philip Ng Yu Feng, King of Eagle's Claw
Mavis Pan Lady Fox, Acoustic Power
Wilson Tong Tang Ao, King of Thousand Hands
Kenny Ho Gold Shield Captain Iron
Zheng Xiao-Dong Gold Shield Constable Zhu San
Yumiko Cheng Hu Wa
Sun Xiaofei Lan Lan
Mo Mei-Lin Captain Zhan Fei-Long/Chin Fei-Lung
Na Wei County Mayor
Tian Xiping