IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Masahiro Inoue Daichi Kusano
Lisa Nakama Nozomi Tsukino
Yosuke Asari Kota
Ryunosuke Kawai Sakuya
Shiro King
Kento Yamazaki Suguru
Tatsuya Kishida Onji
Kasumi Yamaya Rino
Naoyuki Morita Kodama
Yuya Takagawa Suguru's father
Atsushi Arai Masaharu
Itsuki Sagara Tsukasa
Honoka Yahagi Yui
Nozomi Maeda Mayuri
Chikau Satô
Suzu Natsume