IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Vyacheslav Shalevich Vittori Virten
Boris Tenin Socrates
Lidiya Sukharevskaya Anna
Galina Pirnazarova Lily
Yuri Chulyukin Teo Braminus
Leonid Satanovskiy Demi Drolus
Natalya Vorobyova Lanela
Yuri Volyntsev investigator
–źleksandr Galevskiy Vittori Virten's son
Zinoviy Gerdt conductor
Marharyta Hladunko prostitute
Eve Kivi Anna
Viktor Makhmutov policeman
Valeriy Nosik God
Marina Politseymako prostitute
Gotlib Roninson police captain
Viktor Filippov Vittori Virten's son
Stanislav Chekan policeman
Vladimir Shlezinger professor
Grigoriy Shpigel Keybo
Valentin Abramov Russo
Ivan Zhevago tailor