IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Yûsuke Iseya Na
Suzuki Matsuo Endo
Rinko Kikuchi Sayoko
Ryo Iwamatsu Gang Boss
Eri Fuse Gang Boss Underling
Miki Mizuno Editor of 'Black Book'
Yutaka Matsushige Mashima
Takashi Sasano
Noboru Mitani
Hiroyuki Watanabe
Keiko Takahashi
Yoshiyuki Morishita
Masaru Shiga
Toshifumi Muramatsu Hanbun Otoko
Hairi Katagiri
Kyûsaku Shimada
Sion Sono
Hajime Yamazaki
Tetsushi Tanaka
Mame Yamada
Sumie Sasaki
Eiko Shinya
Tsugumi
Takeo Gozu Homeless