IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Leonid Bykov captain (later major) Alexey Titarenko (aka “Maestro”)
Aleksei Smirnov mechanic Makarych
Sergei Ivanov lieutenant (later senior lieutenant) Alexandrov (aka "Grasshopper")
Sergei Podgornyj junior lieutenant Viktor Shchedronov (aka “Smuglyanka”)
Yevgeniya Simonova Masha Popova
Vladimir Talashko Senior Lieutenant Sergey Skvortsov
Olga Mateshko captain Zoya Molchanova
Viktor Miroshnichenko Major Ivan Ermakov, regiment commander
Aleksandr Milyutin 1st squadron pilot
Dmitri Mirgorodsky infantry battalion
Alim Fedorinsky Alyabyev
Vano Yantbelidze lieutenant (later captain) Vano Kobakhidze
Alexander Nemchenko Ivan Fedorovich
Viloriy Pashchenko Vorobyov
Yuriy Sarantsev Vasily Vasilievich, air division commander
Valentin Makarov regiment chief of staff
Leonid Marchenko Petya Savchuk, pilot of the 1st Squadron
Boris Boldyrevsky mechanic Sagdullaev
Ivan Reutov mechanic Sergey Skvortsov
Grigory Gladiy technician Alexandrova
Valentin Grudinin colonel
Vladimir Volkov party organization secretary
Vladimir Brodsky Kolosov
Anatoly Yurchenko Solomatin
Rustam Sagdullaev