IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Anna Bolshova Belka (voice)
Evgeny Mironov Venya (voice)
Sergey Garmash Kazbek (voice)
Aleksandr Bashirov Mops (voice)
Elena Yakovleva Strelka (voice)
Ruslan Kuleshov
Sergey Yushkevich
Nikolay Smorchkov
Vladimir Dovzhik
Nina Shmelkova
Zhanna Nikonova