IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Ge You Xu Fugui
Gong Li Jiazhen
Ben Niu Town Chief
Jiang Wu Wan Erxi
Huang Zong Luo Fugui's Father
Guo Tao Chunsheng
Ni Dahong Long'er
Liu Tianchi Young Adult Xu Fengxia
Xiao Cong Teenage Xu Fengxia
Zhang Lu Young Xu Fengxia
Dong Fei Xu Youqing
Liu Yanjin Fugui's Mother
Li Lianyi Lao Quan
Zhang Kang Mantou
Zhao Yuxiu Physician Wang
Yan Su Nurse
Ding Jianjun