IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Ge You Xu Fugui
Gong Li Xu Jiazhen
Ben Niu Town Chief
Jiang Wu Wan Erxi
Guo Tao Chunsheng
Liu Tianchi Young Adult Xu Fengxia
Ni Dahong Long'er
Li Lianyi Sgt. Lao Quan
Zhang Lu Young Xu Fengxia
Dong Fei Xu Youqing
Huang Zongluo Fugui's Father
Liu Yanjin Fugui's Mother
Yan Su Nurse
Zhao Yuxiu Physician Wang