IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Ti Lung Fu Hung Hsieh
Lo Lieh Yen Nan-fei
Ching Li Chiu Yu Cheng
Tang Ching Master Yu
Tanny Tien-Ni Mingyue Hsin 'Moonlight Heart'
Lily Li 'Lute' Yu Chin
Fan Mei-Sheng Painting Wu
Ku Feng Sword Xiao
Norman Chui Siu-Keung Chess Gu
Lau Wai-Ling Poetry Tang
Ching Miao Chiu Shui Ching
Chan Shen Kung Sun Tao
Teresa Ha Ping Devil Grandma
Ku Kuan-Chung Do Ching Tzu
Chiang Yang Hsia Chia
Ng Hong-Sang Hsia Yi
Sharon Yeung Hsia Bing
Chen Szu-Chia Hsiao Ke Lien
Corey Yuen Chien's Man
Yuen Biao [Extra]
Chan Mei-Hua Hsia Ting
Leung Seung-Wan Hsia Ji
Wong Ching-Ho Noodle hawker (uncredited)
Lee Sau-Kei Peacock Mansion key holder
Yuen Wah Peacock mansion member
Huang Pei-Chih Hua's man (uncredited)
Fung Hak-On Tao's man (uncredited)
Hung Ling-Ling Fei's hired courtesan
Ting Tung Announcer (uncredited)
Gam Tin-Chue Restaurant customer (uncredited)
Mars