IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Lidiya Yaremchuk Cristina
Les Serdyuk Maryan
Ivan Gavrilyuk Leo
Alim Fedorinsky Roman
Vladimir Alekseyenko Grandfather Dunay
Vladimir Antonov Shepherd
Maya Bulgakova Christina's Mother
Raisa Nedashkovskaya Frosyna
Sergey Polezhaev Stadnitsky
Anatoli Barchuk
Yuri Gavrilyuk
Valentina Ivashova
Boris Karlash-Verbitsky
Viktor Polishchuk
Nikolai Pishvanov
Michael Sadowski
Ivan Simonenko
Igor Starikov