IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Lyudmila Chursina Olesya
Borislav Brondukov Yarmola
Gennadi Voropayev Porozhin
Anatoli Barchuk Dmitro
Mariya Kapnist Malyunikha
Vladimir Volkov Uryadnik
Lev Perfilov Ivan Timofeevich
Anatoly Yurchenko selyanin
Yuri Gavrilyuk
Nina Reus episode