IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Yuriko Hishimi Onatsu
Maki Tachibana Oshichi
Hiroshi Nawa Kihei
Tsuruko Shôfukutei Eisai
Akira Shioji
Takuzō Kawatani Hisamatsu
Nagatoshi Sakamoto Chubei
Eizô Kitamura Yaichi
Masanao Yamada Saikaku
Maria Mitsui
Takashi Noguchi
Minken Karasawa
Akira Nakabayashi Yonosuke
Masaru Shiga Sailor
Mineko Maruhira
Ryûji Katagiri Oshichi's customer
Satoru Nabe
Masataka Iwao Sailor
Chieko Kubozono Osen
Hideo Murota (uncredited)