IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Li Li-Hua Empress Wu Tse-Tien/ Nun Ming Kong
Chao Lei Emperor Tang Kao Tsung
Diana Chang Chung-Wen Empress Wang /Wong Wong Hau
Yan Jun Minister Chui Yau Gung
Ding Ling Shang Kuan Wan Erh
Lok Kei Crown Prince Hsuan
Kiu Chong Prince Hsien/Prince Li Xian
John Law Ma Prince Chieh/Prince Ying
Lo Wei Minister Pei Yan
Hung Bo Poet Luo Bin Wang
Kao Pao-shu Lady Shang Kuan
Chan Wan-Wa Lady He Lan
Chu Shao-Chuen Alchemist Ming Chong Yan
Richard Gam Tin-Chue Court military official
King Hu Chao Tao Sheng
Hoh Ban Minister Zhangsun Wu Ji
Hao Li-Jen Minister Shang Kuan Yi
Yeung Chi-Hing Minister Chu Jui Liang
Ku Wen-Chung Censor
Chen Yu-Hsin General Ti Jen Chieh
Paul Chang Chung General Chang Yi Chih
Cheung Ying-Tsoi General Chang Chang Tsung
Lee Ying General Hsu Ching Le
Chu Mu Teahouse customer
Su Hsiang Officer arresting teahouse customer
Hsieh Chih Liu Shuang
Ko Lo-Chuen Taoist sorcerer
Lee Kwan Empress Wu's eunuch
Fuk Yan-Cheng Empress Wu's eunuch
Man Sau Palace maid
Yue Fung-Chi Young Shang Kuan