IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Yuya Uchida Hero
Kazuko Yoshiyuki Toshie
Reiko Nakamura Keiko
Yuki Kazamatsuri Policewoman
Junko Miyashita Proprietress of 'Hero'
Ann Lewis Shoplifter Woman
Kyoko Koizumi Rie
Takeshi Kitano Man at Racetrack
Yasushi Yokoyama
Bang-ho Cho Yamazaki
Shirō Shimomoto
Hiroshi Shimizu
Kai Ato
Nenji Kobayashi Customer at 'Hero'
Shinobu Tsuruta Toshie's Lover
Sakae Umezu
Rikiya Yasuoka Yazawa
Shigeru Nakano
Kei Satō Police Chief