• Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Merxat Changsheng
Lai Yu Meng Xingxue
Xiao Xiangfei Yun Huang
Wu Chunyan Li Xiangniang
Shen Feifan Hades Zhancang
Liu Tao Wen Heng