Movie Release Date Character Age at Release
Còn Lại Một Mình 01/01/84 Ê Ban 27
Ai giận ai thương 01/01/82 Thảo 25
Tội Lỗi Cuối Cùng 01/01/80 Hiền "cá sấu" 23
Những Người Đã Gặp 01/01/79 Nga 22